Kamus QiuQiu

Abortion

๐ŸŽง Fonetik

๐Ÿ”ˆPengucapan Amerika: /ษ™หˆbษ”หrสƒn/

๐Ÿ”ˆPengucapan Inggris: /ษ™หˆbษ”หสƒn/

๐Ÿ“– Arti Kata yang Rinci

  • noun (n.)๏ผšproses atau tindakan menghentikan kehamilan sebelum janin dapat bertahan hidup di luar tubuh ibu
        Contoh: The debate over abortion rights continues. (Perdebatan tentang hak aborsi terus berlanjut.)

๐ŸŒฑ Akar Kata, Awalan, Akhiran

Akar kata: Dari bahasa Latin 'abortio', yang berarti 'kegagalan, pembusukan', yang berasal dari kata 'abortus', yang berarti 'gagal, berhenti sebelum waktunya'

๐Ÿ’ก Mnemonik Asosiasi

Menyangkut ke suatu konteks medis atau politik: Diskusi atau keputusan yang berkaitan dengan penghentian kehamilan.

๐Ÿ“œ Mnemonik Sinonim dan Antonim

Sinonim:

  • termination of pregnancy

Antonim:

  • birth, delivery

โœ๏ธ Mnemonik Frasa

  • abortion debate (perdebatan tentang aborsi)
  • abortion rights (hak-hak aborsi)

๐Ÿ“ Mnemonik Contoh Kalimat

  • The law regulates the conditions under which abortion is legal. (Hukum mengatur kondisi di mana aborsi itu legal.)

๐Ÿ“š Mnemonik Cerita

Cerita dalam Bahasa Inggris:

In a small town, the topic of abortion was a sensitive issue. A young woman named Maria faced a difficult decision about her pregnancy. The town was divided, with some supporting her right to choose and others advocating for the rights of the unborn. Maria's journey through this dilemma led her to understand the complexities of the abortion debate and the importance of empathy in such situations.

Cerita dalam Bahasa Mandarin:

Di sebuah kota kecil, topik aborsi adalah isu yang sensitif. Seorang wanita muda bernama Maria menghadapi keputusan sulit mengenai kehamilannya. Kota itu terbagi, dengan beberapa orang yang mendukung haknya untuk memilih dan yang lain berpendapat untuk hak-hak yang belum lahir. Perjalanan Maria melalui dilema ini membuatnya mengerti kompleksitas perdebatan aborsi dan pentingnya empati dalam situasi seperti itu.