Kamus QiuQiu

Absurd

๐ŸŽง Fonetik

๐Ÿ”ˆPengucapan Amerika: /ษ™bหˆsษœrd/

๐Ÿ”ˆPengucapan Inggris: /ษ™bหˆsษœหd/

๐Ÿ“– Arti Kata yang Rinci

  • adjective (adj.)๏ผštidak masuk akal, aneh
        Contoh: It's absurd to think that we can finish this project in one day. (Anehnya, berpikir kita bisa menyelesaikan proyek ini dalam satu hari.)

๐ŸŒฑ Akar Kata, Awalan, Akhiran

Akar kata: Berasal dari bahasa Latin 'absurdus', yang berarti 'tidak harmonis', dari 'ab-' yang berarti 'dari' dan 'surdus' yang berarti 'tumpul atau tidak jelas'

๐Ÿ’ก Mnemonik Asosiasi

Menyangkut ke suatu adegan: Orang-orang menatap dengan wajah bingung ketika seseorang mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal, di sini 'absurd' berarti 'aneh'.

๐Ÿ“œ Mnemonik Sinonim dan Antonim

Sinonim:

  • adjective: ridiculous, illogical

Antonim:

  • adjective: reasonable, logical

โœ๏ธ Mnemonik Frasa

  • absurdly high (sangat tinggi yang tidak masuk akal)
  • absurd suggestion (saran yang aneh)

๐Ÿ“ Mnemonik Contoh Kalimat

  • adjective: The idea that money can grow on trees is absurd. (Gagasan bahwa uang bisa tumbuh di pohon adalah tidak masuk akal.)

๐Ÿ“š Mnemonik Cerita

Cerita dalam Bahasa Inggris:

Once, in a small village, there was a man who believed that the moon was made of cheese. His absurd belief led to many arguments and laughter among the villagers. Despite the ridicule, he remained convinced of his theory, and even tried to build a rocket to prove it.

Cerita dalam Bahasa Mandarin:

Suatu ketika, di sebuah desa kecil, ada seorang pria yang percaya bahwa bulan terbuat dari keju. Kepercayaan aneh ini menimbulkan banyak perdebatan dan tawa di antara penduduk desa. Meski dianggap konyol, dia tetap yakin dengan teorinya, dan bahkan mencoba membangun roket untuk membuktikannya.